22 - 26 April, 2012

Modern Methods, Problems and Applications of Operator Theory and Harmonic Analysis

OTHA-2012

Video

 • OTHA-2012 Opening ceremony
 • OTHA-2012 Soldatov, Alexander
 • OTHA-2012 Rabinovich, Vladimir
 • OTHA-2012 Karlovich, Yuri
 • OTHA-2012 Grudsky, Serguey
 • OTHA-2012 Dybin, Vladimir
 • OTHA-2012 Burenkov, Viktor
 • OTHA-2012 Babeshko, Vladimir
 • OTHA-2012 Abanin, Alexander
 • OTHA-2012 Vasilevskiy, Nikolay
 • OTHA-2012 Shkalikov, Andrei
 • OTHA-2012 Samko, Stefan
 • OTHA-2012 Stefan Samko (N.K.Karapetiants memorial talk)
 • OTHA-2012 Korobeinik, Yuri (N.K.Karapetiants memorial talk)
 • OTHA-2012 Golubov, Boris
 • OTHA-2012 Goldman, Mikhail
 • OTHA-2012 Antonevich, Anatoly