24 - 29 April, 2016

Modern Methods, Problems and Applications of Operator Theory and Harmonic Analysis

OTHA-2016

Video

  • OTHA-2016 Alexey Karapetyants
  • OTHA-2016 Yuri Gliklih
  • OTHA-2016 Anatolij Antonevich
  • OTHA-2016 Mikhail Goldman
  • OTHA-2016 Stasys Rutkauskas
  • OTHA-2016 Boris Golubov
  • OTHA-2016 Vladimir Stepanov
  • OTHA-2016 Andrei Shkalikov