Video

 • OTHA-2015 greetings by rector B.Ch.Meskhi
 • OTHA-2015 greetings by academician Vladimir I. Kolesnikov
 • OTHA-2015 Short Opening Ceremony
 • OTHA-2015 Shkalikov, Andrei A.
 • OTHA-2015 Sergeev, Armen G.
 • OTHA-2015 Kislyakov, Sergey V.
 • OTHA-2015 Soldatov, Alexander P.
 • OTHA-2015 Burenkov, Viktor I.
 • OTHA-2015 Goldman, Mikhail L.
 • OTHA-2015 Trigub, Roald M.
 • OTHA-2015 Antonevich, Anatoly B.
 • OTHA-2015 Samko, Stefan G.
 • OTHA-2015 Levenshtam, Valery B.
 • OTHA-2015 Rabinovich, Vladimir S.
 • OTHA-2015 Kusraev, Anatoly G.
 • OTHA-2015 Lyakhov, Lev N.
 • OTHA-2015 Rutkauskas, Stasys
 • OTHA-2015 Kamalyan, Armen G.
 • OTHA-2015 Kopachevsky, Nikolay D.
 • OTHA-2015 Gevorkyan, Gegam G.
 • OTHA-2015 Gushchin, Alexander A.
 • OTHA-2015 Evgeny Panov
 • OTHA-2015 Yuri Gliklikh
 • OTHA-2015 Alexander Bendikov
 • OTHA-2015 Vladimir I. Hohlov
 • OTHA-2015 Mark M. Malamud
 • OTHA-2015 Elijah R. Liflyand